Obchodní podmínky Educio.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem (Klientem) a společností Educio s.r.o. (Poskytovatelem) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Educio s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.


1.1 Základní definice pojmů

 • Provozovatel a majitel portálu – společnost Educio s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).
 • Poptávka učiněná prostřednictvím portálu www.educio.cz (dále jen „Poptávka“).
 • Nabídka učiněná prostřednictvím portálu www.educio.cz (dále jen „Nabídka“).
 • Objednávka učiněná prostřednictvím portálu www.educio.cz (dále jen „Objednávka“).
 • Otevřený (veřejný) kurz a seminář (dále jen „Kurz“).
 • Kurz a Poptávka (dále jen „Služba“).
 • Žadatel poptávající nebo objednávající Službu (dále jen „Klient“).

1.2 Společnost Educio s.r.o.

Společnost Educio s.r.o., IČ: 041 05 311, DIČ: CZ04105311, se sídlem Československé armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35224, poskytuje Klientům za níže uvedených podmínek Služby umístěné na webovém portálu www.educio.cz.

1.3 Služba

Klient může na portálu www.educio.cz poptat či objednat Službu. Služba slouží k poptání či objednání vzdělávacích aktivit společnosti Educio s.r.o.

1.4 Poptávka

Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek na vzdělávání od Klienta ve formě vyplněného webového formuláře umístěného na portálu www.educio.cz/poptavka.

1.5 Nabídka

Nabídkou se rozumí vypracovaný návrh pro Klienta od společnosti Educio s.r.o. (Poskytovatele) na základě informací z Poptávky.

1.6 Objednávka

Objednávkou se rozumí rezervace Služby Klientem na portálu www.educio.cz.

1.7 Vztah Poskytovale s Klienty

Vztah Poskytovatele s Klienty shora uvedených služeb se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále „Podmínky“).

2. Pravidla poskytování služby, práva a povinnosti


2.1 Práva a povinnosti

Specifická práva a povinnosti jednotlivých rolí uživatelů jsou uvedeny níže:

2.1.1 Klient

 • Vytváří Objednávky vzdělávacích kurzů na základě vlastního výběru.
 • Vytváří Poptávky na portálu www.educio.cz, na které následně reaguje Poskytovatel Nabídkou.
 • Má odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním portálu.
 • Veškeré objednávky vzdělávací akce jsou závazné a řídí se obchodními podmínkami společnosti Educio s.r.o.

2.1.2 Poskytovatel

 • Poskytuje Klientům Služby prostřednictvím portálu www.educio.cz.
 • Umožňuje Klientům na portálu www.educio.cz vytvářet Poptávky.
 • Umožňuje Klientům vytvářet Objednávky Služeb.
 • Obsah Poskytovatele je tvořen zejména materiály, informacemi a díly (včetně autorských děl), které poskytuje Poskytovatel jako součást Služby.
 • Poskytovatel Služby nemůže garantovat přístup na portál po dobu 24 h denně z důvodů možných aktualizací a oprav systému a poruch serveru. Všechny tyto okolnosti se však bude snažit maximálně eliminovat.

2.2 Objednávky vzdělávací akce – otevřeného (veřejného) kurzu

Objednávky vzdělávací akce – otevřeného (veřejného) kurzu jsou přijímány pouze v písemné formě, a to přes portál www.educio.cz, případně e-mailem, kdy je nutné vyplnit následující údaje:

 • název zvoleného kurzu, termín a místo konání,
 • jméno objednavatele včetně uvedení kontaktních údajů – e-mail a telefon,
 • jména účastníků včetně kontaktního e-mailu pro zaslání podkladů ke školení,
 • fakturační adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení,
 • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační).

Všechny objednávky vzdělávací akce – otevřeného (veřejného) kurzu jsou závazné. Odesláním objednávky je vyjádřen souhlas s obchodními podmínkami společnosti Educio s.r.o.

Pokud je objednávka provedena přes portál www.educio.cz, obdrží Klient na e-mail „shrnutí objednávky“ obratem. Pokud klient zašle objednávku vzdělávací akce e-mailem, obdrží potvrzení objednávky co nejdříve (obvykle následující pracovní den).

Objednání otevřeného (veřejného) kurzu je možné nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání kurzu. V případě přihlášení v termínu kratším než 5 pracovních dní před konáním kurzu je nutná konzultace s Poskytovatelem, a to nejlépe formou e-mailové komunikace. Následně bude Poskytovatelem vyhodnoceno, zda je toto dodatečné přihlášení na daný kurz ještě možné. Společnost Educio s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky Klienta z důvodu naplnění kapacity kurzu.

2.3 Storno podmínky

Jakékoliv změny objednávek a případná storna objednávek od Klienta přijímá Poskytovatel pouze písemně. Stornovat jakoukoliv objednávku Služby bez storno poplatku může Klient nejpozději do 5. pracovního dne před konáním kurzu. Stornuje-li Klient svoji objednávku v termínu kratším než 5 pracovních dní před konáním kurzu, není již možné storno objednávky z provozních a organizačních důvodů akceptovat. Pokud se Klient z nějakého důvodu nemůže kurzu zúčastnit, je třeba o tom Poskytovatele neprodleně písemně informovat, Poskytovatel v takovém případě akceptuje náhradníka. Pokud se Klient bez písemné omluvy na kurz nedostaví, není možný přesun na jiný termín a Klientovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzu a na zrušení konání kurzu z organizačních nebo provozních důvodů. V případě, že Poskytovatel zruší z provozních či organizačních důvodů realizaci kurzu a účastník již za kurz zaplatil, bude mu platba vrácena v plné výši. Provede-li Poskytovatel změnu v kurzu, bude o tom Klient písemně informován. V případě, že s touto provedenou změnou Klient nebude souhlasit, má právo svoji objednávku před termínem realizace kurzu stornovat a v případě, že již za kurz zaplatil, bude mu platba vrácena v plné výši.

2.4 Fakturace a platba

Ceny na portálu www.educio.cz jsou uvedeny s i bez DPH platné dle aktuální legislativy. Klient obdrží po objednání otevřeného (veřejného) vzdělávacího kurzu zálohovou fakturu, kterou je třeba uhradit ještě před konáním kurzu. Pokyny k platbě obdrží Klient vždy písemně formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal v objednávce. Způsob úhrady je možný pouze bankovním převodem. Daňový doklad (faktura) je zasílán na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně poštou na adresu uvedenou v objednávce po obdržení platby na účet Poskytovatele. Účastník kurzu musí před zahájením kurzu prokázat úhradu fakturované částky za daný kurz, jinak nebude na seminář vpuštěn.

V ceně kurzu jsou již zahrnuty studijní materiály.

V případě zadání Poptávky a následné objednávky Nabídky k této Poptávce Klientem se platební podmínky nastavují dle vzájemné dohody Klienta a Poskytovatele.

3. Ochrana osobních údajů


3.1 Zpracování osobních dat

Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel zaručuje, že zpracování osobních dat prostřednictvím portálu bude probíhat v souladu se základními právy a svobodami. Poskytovatel data zabezpečuje a nakládá s nimi jako s důvěrnými informacemi. Data jsou zpracovávána jak manuálně, tak automatizovaně (prostřednictvím elektronických systémů a databází). Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Educio s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.

3.2 Zamezení poskytování osobních údajů třetím stranám

Poskytovatel bez souhlasu Klienta nikdy osobní data, která Klient vyplnil prostřednictvím portálu www.educio.cz při užívání jakékoliv Služby, dále neposkytuje třetí straně.

3.3 Soubory cookies

Na portálu www.educio.cz bude Poskytovatel uchovávat informace pro identifikaci zařízení Klienta pomocí tzv. souborů cookies. S uchováváním těchto dat souhlasíte automaticky s využíváním Služeb portálu www.educio.cz.

4. Závěrečná ustanovení


4.1 Komunikace

Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem probíhá elektronickou nebo telefonickou formou. V případě Poskytovatele se jedná o tyto kontakty: info@educio.cz, 724 782 336. V případě Klienta se jedná o kontakty vyplněné Klientem na portálu www.educio.cz. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

4.2 Sdělení na portálu

Poskytovatel může Klientovi poskytovat sdělení rovněž prostřednictvím informací zobrazených na portálu www.educio.cz.

4.3 Platnost a účinnost podmínek

Toto znění Podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 15. prosince 2020.